Mistycyzm

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Co to jest Mistycyzm: Zrozumienie Tajemniczej Dziedziny Duchowości

Mistycyzm to złożony i wielowymiarowy termin, który odnosi się do różnorodnych praktyk, tekstów, doświadczeń i tradycji duchowych. Jego głównym celem jest przemiana wewnętrzna człowieka. Chociaż jest różnie definiowany w zależności od tradycji i kontekstu, wszystkie definicje mają wspólny mianownik: dążenie do głębszego zrozumienia i połączenia z wyższą rzeczywistością, czy to Boga, czy jakiegoś innego wyższego stanu świadomości.

Pochodzenie i Znaczenie

Termin „mistycyzm” ma swoje korzenie w kulturze zachodniej i pochodzi od greckiego słowa „μυω” (muō), co oznacza „ukrywać się”. W kontekście historycznym, mistycyzm był pierwotnie związany z chrześcijaństwem, gdzie odnosił się do głębokich doświadczeń duchowych i kontemplacyjnych (czyli medytacyjnych) związanych z Biblią i liturgią.

Wymiar Tajemnicy

Zgodnie z etymologią (pochodzeniem słowa), mistycyzm jest ściśle związany z tajemnicą i ukrytą wiedzą. W filozofii i teologii, mistycyzm jest opisany jako pragnienie duszy ludzkiej do osiągnięcia intymnego zjednoczenia z Boskością. To nie tylko pragnienie, ale również cały system wierzeń i praktyk, które mają na celu osiągnięcie tego stanu zjednoczenia.

Różnorodność Tradycji

Warto zauważyć, że mistycyzm nie jest ograniczony tylko do chrześcijaństwa. Istnieją mistyczne tradycje w wielu różnych religiach i systemach wierzeń, każda z własnym unikalnym podejściem do duchowej przemiany i zrozumienia tajemnic wszechświata.

W skrócie, mistycyzm to złożona dziedzina duchowości, która obejmuje różne tradycje i praktyki, wszystkie ukierunkowane na osiągnięcie głębszego zrozumienia i połączenia z wyższą rzeczywistością.

Mistycyzm jako System Filozoficzny: Zrozumienie Duchowej Ścieżki do Boskości

co-to-jest-mistyzycmMistycyzm, w kontekście filozoficznym, to podejście, które zakłada możliwość bezpośredniego zjednoczenia duszy ludzkiej z Boskością (czyli z wyższą mocą lub Bóg). Jest to osiągane przez kontemplację (medytacyjne zastanawianie się) i miłość, a głównym celem jest zrozumienie procesów i środków, które prowadzą do tego zjednoczenia.

Kontemplacja i Intuicja

W mistycyzmie, kontemplacja nie jest oparta na zwykłej, analitycznej wiedzy o Nieskończoności (rozumianej jako Boskość lub wyższa rzeczywistość). Zamiast tego, mistycyzm podkreśla znaczenie bezpośredniej intuicji czy wewnętrznego odczucia tej Nieskończoności.

Różnorodność Podejść

Mistycyzm może przybierać różne formy w zależności od jego nacisku na różne aspekty duchowości:

 • Spekulatywny lub Praktyczny: Może być zorientowany na teoretyczne rozważania (spekulatywny) lub na praktyczne działania i styl życia (praktyczny).
 • Kontemplacyjny lub Afektywny: Może skupiać się na medytacyjnej kontemplacji (kontemplacyjny) lub na emocjonalnym doświadczeniu (afektywny).
 • Ortodoksyjny lub Heterodoksyjny: Może być zgodny z tradycyjnymi naukami religijnymi (ortodoksyjny) lub je kwestionować (heterodoksyjny).

Zgodność z Nauką Religijną

Warto również zauważyć, że mistycyzm może być zgodny lub niezgodny z oficjalnymi naukami religijnymi, takimi jak na przykład nauka katolicka.

Krótki Zarys i Krytyka

W dalszej części przedstawimy krótki zarys historyczny mistycyzmu i jego wpływu na filozofię. Omówimy również różne krytyczne podejścia do mistycyzmu, które mogą pomóc w głębszym zrozumieniu tego złożonego i fascynującego tematu.

W skrócie, mistycyzm jako system filozoficzny oferuje różnorodne ścieżki i metody dążenia do duchowego zjednoczenia z wyższą rzeczywistością, każda z własnym zestawem wierzeń, praktyk i interpretacji.

Historia i Teoria Praktyk Ekstatycznych w Religii

Mistycyzm, tradycyjnie rozumiany jako duchowe dążenie do zjednoczenia z Absolutem (najwyższą, nieograniczoną rzeczywistością) lub Bogiem, ewoluował w kierunku obejmowania różnych form ekstatycznych doświadczeń i percepcji. To obejmuje nawet zjawiska takie jak „nicość” lub „zniknięcie duszy” (czyli stan, w którym jednostka traci poczucie indywidualnego istnienia).

Doświadczenia Religijne jako Spotkania z Wyższą Rzeczywistością

W wielu tradycjach religijnych i mistycznych, doświadczenia religijne i wiedza, która je akompaniuje, są uważane za wynik bezpośredniego działania boskiego, a nie jako efekt zwykłych procesów naturalnych. Innymi słowy, są one traktowane jako autentyczne spotkania z Bogiem, bogami, lub innymi rzeczywistościami wyższego rzędu (rozumianymi jako istoty lub zasady istniejące poza zwykłym doświadczeniem ludzkim).

Współczesne Rozumienie Doświadczeń Mistycznych

Warto zauważyć, że pojęcie „doświadczenia religijnego” lub „doświadczenia mistycznego” jako sposobu postrzegania prawdy religijnej jest stosunkowo nowym rozwojem. W przeszłości, takie doświadczenia były częściej uważane za tajemnicze i nieuchwytne, a ich interpretacja była zwykle zarezerwowana dla duchowych autorytetów.

W skrócie, mistycyzm i praktyki ekstatyczne w religii są złożonymi i wielowymiarowymi fenomenami, które były i są interpretowane na różne sposoby w zależności od kulturowego i historycznego kontekstu. Obejmują one zarówno głębokie duchowe doświadczenia zjednoczenia z wyższą rzeczywistością, jak i różnorodne formy ekstazy i percepcji, które wykraczają poza tradycyjne religijne ramy zrozumienia.

Mistycyzm w Nowożytności: Od Definicji do Debaty Naukowej

mistycyzm-duchowoscW okresie nowożytnym, termin „mistycyzm” został zawężony do jednej, bardziej precyzyjnej definicji: dążenia do „zjednoczenia z Absolutem, Nieskończonością lub Bogiem”. Ta restrykcyjna definicja została przyjęta, aby mogła objąć szeroki zakres tradycji i praktyk religijnych na całym świecie.

Naukowe Badania nad Doświadczeniami Mistycznymi

Od lat sześćdziesiątych XX wieku, w dziedzinie naukowej badającej „doświadczenia mistyczne”, toczy się debata między podejściem „odwiecznym” (uważającym mistycyzm za uniwersalne doświadczenie) a „konstruktywistycznym” (które uznaje, że mistycyzm jest kulturowo i historycznie uwarunkowany).

Różne Perspektywy na Mistycyzm

Według Evelyn Underhill, mistycyzm to „nauka lub sztuka życia duchowego”. Jest to wyraz wrodzonej ludzkiej tendencji do osiągnięcia harmonii z „porządkiem transcendentalnym” (czyli rzeczywistością wykraczającą poza nasze codzienne doświadczenie). To dążenie istnieje niezależnie od konkretnej formuły teologicznej, która może być użyta do jego opisu.

Mistycyzm jako Proces

Parson zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia między epizodycznymi doświadczeniami mistycznymi a mistycyzmem jako procesem. Chociaż mistycyzm może być przeplatany momentami wizjonerskimi i jednoczącymi, jest on nierozerwalnie związany z całością praktyk religijnych. Obejmuje to liturgię (publiczne praktyki religijne), pisma święte, kult (formy uwielbienia), cnoty (moralne i etyczne zasady), teologię (naukę o Bogu i rzeczywistości), rytuały, praktyki i sztukę.

W skrócie, mistycyzm w nowożytności jest złożonym i wielowymiarowym fenomenem, który jest przedmiotem zarówno naukowej debaty, jak i różnorodnych interpretacji teologicznych i filozoficznych.

Mistycyzm według Gellmanna: Od Doświadczenia do Przemiany

Zgodnie z poglądami Gellmanna, mistycy, czy są teistami (wierzą w Boga) czy nie, zwykle widzą swoje doświadczenia mistyczne jako element większego dążenia do przemiany ludzkiej. Na przykład, Teresa z Avila w swoim dziele „Życie” (rozdział 19) nie traktuje mistycyzmu jako celu końcowego, ale jako środek do osiągnięcia głębszej przemiany.

Co to Jest Mistycyzm?

W tym kontekście, „mistycyzm” można by najlepiej zdefiniować jako zbiór charakterystycznych praktyk, dyskursów (rozmów na tematy duchowe), tekstów, instytucji i tradycji, które mają na celu przemianę ludzką. Ta przemiana jest różnie rozumiana w zależności od tradycji, w której mistycyzm jest praktykowany.

„Obecność” zamiast „Zjednoczenie”

McGinn argumentuje, że termin „obecność” jest dokładniejszy niż „zjednoczenie”, ponieważ nie wszyscy mistycy mówią o dosłownym zjednoczeniu z Bogiem. Wiele doświadczeń mistycznych, takich jak wizje czy cuda, nie musi być bezpośrednio związanych z ideą zjednoczenia. Zamiast tego, McGinn proponuje, że powinniśmy mówić o „świadomości obecności Boga” zamiast o „doświadczaniu Boga”.

Mistycyzm jako Stan Świadomości

Dlaczego? Ponieważ mistycyzm nie polega na odczuwaniu Boga jako zewnętrznego obiektu, ale raczej na nowych formach poznania i miłości. W tych stanach świadomości, Bóg jest obecny w naszych wewnętrznych działaniach i myślach.

Autentyczność i Przemiana

Zgodnie z tą ideą „obecności”, autentyczność mistyka i jego nauk jest mierzona przez osobistą przemianę. Ta przemiana dotyczy nie tylko samego mistyka, ale również tych, na których jego nauki wpłynęły. W tradycji chrześcijańskiej, na przykład, autentyczność mistyka jest często oceniana przez jego zdolność do inspirowania przemiany w innych.

W skrócie, mistycyzm według Gellmanna i McGinna jest złożonym i wielowymiarowym fenomenem, skupiającym się na przemianie ludzkiej przez głęboką świadomość duchową, a nie tylko przez jednorazowe doświadczenia czy wizje.

Indukcja Doznań Mistycznych: Różnorodne Metody i Ich Bezpieczeństwo

zrozumienie-mistycyzmuIndukcja doznań mistycznych to proces wywoływania głębokich, często duchowych, doświadczeń. Istnieje wiele metod, które mogą prowadzić do takich stanów, ale nie wszystkie są równie bezpieczne. Oto kilka z nich:

Tradycyjne Metody Duchowe

 • Medytacja: Technika skupienia uwagi, często używana w buddyzmie i innych tradycjach duchowych.
 • Mantry i Jantry: Słowa lub frazy powtarzane w celu osiągnięcia stanu medytacyjnego.
 • Modlitwy: Osobiste lub zbiorowe rozmowy z wyższą mocą.
 • Muzyka i Taniec: Na przykład wiry sufickie, formy tanecznej medytacji w sufizmie (mistycznym nurcie islamu).
 • Joga: Obejmuje pozycje (asany) i kontrolowany oddech (pranajama).

Fizyczne i Chemiczne Metody

 • Ekstremalny ból: Na przykład umartwienie ciała, co jest kontrowersyjne i potencjalnie niebezpieczne.
 • Głęboka aktywność seksualna: Niektóre tradycje mistyczne uznają seks za drogę do doświadczeń duchowych.
 • Enteogeny: Substancje chemiczne wywołujące stany mistyczne, takie jak ayahuasca (dimetylotryptamina), Salvia Divinorum (Salvinorin A), Peyote (Meskalina), Psilocybe cubensis (Psilocybina), Amanita muscaria (Muscimol), konopie indyjskie (THC i inne związki). Użycie tych substancji jest często nielegalne i może być niebezpieczne.

Zaburzenia i Stany Ekstremalne

 • Zaburzenia psychiczne: Takie jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia. Te stany mogą niekiedy wywoływać doświadczenia podobne do mistycznych, ale są niebezpieczne i wymagają leczenia.
 • Doświadczenie bliskie śmierci: Zwykle nie jest to metoda „indukcji”, ale może prowadzić do mistycznych doświadczeń.

Co Jest Najbezpieczniejsze?

Uważa się, że najbezpieczniejszą ścieżką mogą być eliksiry alchemiczne, chociaż to stwierdzenie wymagałoby dalszych badań naukowych. Jest to uważane za naturalną i potencjalnie bezpieczną metodę, ale jak każda substancja, może mieć swoje ryzyko i skutki uboczne.

Ważne jest, aby podejść do każdej z tych metod z ostrożnością i, jeśli to możliwe, pod opieką doświadczonego przewodnika duchowego lub medycznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *